Handelsbetingelser

1. Virksomhedsoplysninger

SPEKTUS

Langenæs Allé 37, 3.,-2

c/o SPEKTUS

8000 Aarhus C

Danmark

CVR: 39 13 79 41

Kontakt: Christian@spektus.dk

Spektus er et webbureau, der stræber efter at hjælpe lokale virksomheder vokse. Vi udarbejder hjemmesider og bistår med rådgivning og levering af digitale ydelser såsom søgeordsannoncer, displayannoncer mm.

2. Produkter

2.1 Hjemmesider udarbejdet af Spektus er baseret på CMS’et WordPress. Spektus benytter et forudarbejdet tema og plug-ins og tilpasser disse til kundens behov som defineret i aftalen indgået med kunden, så denne får en færdig og brugsklar løsning. Spektus tilpasser layoutet ud fra det anvendte framework, og der er derfor ikke tale om et design fra bunden. Hvis temaet begrænser funktionaliteten, kan der opkræves ekstra betaling for udvikling af de ønskede funktioner, da dette vil anses som værende uden for tilbuddet. Såfremt et tema eller et plug-in efter aftalens indgåelse viser sig ikke at rumme de aftale funktionaliteter, fx grundet opdateringer fra udviklerens side, forbeholder Spektus sig retten til at kræve merbetaling for at tilpasse tema eller plug-in.

2.2 Hvis andet ikke er defineret i den individuelle aftale, bistår Spektus i rimeligt omfang i designprocessen og giver vejledning om det visuelle i produktet, således at kunden får et design, der matcher dennes profil og identitet.

2.3 Yderligere funktionaliteter uden for allerede indgåede aftaler ønsket af kunden kan lægge til grund for yderligere krav om betaling. Dette vurderes og aftales individuelt med kunden.

3. Reklamationer og returret

3.1 Der ydes som udgangspunkt ikke returret på ydelser og produkter leveret af Spektus.

3.2 Spektus yder 30 dages reklamationsret startende fra overdragelsestidspunktet. Her har kunden mulighed for at udpege og få udbedret eventuelle fejl eller mangler på det leverede produkt. Reklamationer indgivet efter reklamationsrettens udløb anses som opfordring til tilbud og kan derfor faktureres særskilt efter aftale. Reklamationer skal indgives skriftligt til kundens kontaktperson i Spektus eller christian@spektus.dk. Reklamationsretten kan bortfalde, såfremt kunden selv foretager ændringer i produktet.

4. Samarbejdet og processen

4.1 Samarbejdet og processen aftales individuelt med kunden.

5. Ophavsret og immaterielle rettigheder

5.1 Ved overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret kunden.

5.2 Alle immaterielle rettigheder udarbejdet af Spektus tilfalder Spektus, hvorfor disse må genanvendes i rimeligt omfang i andre sammenhænge. Såfremt ydelsen leveret til kunden består af et forhåndsudarbejdet template, anses rimeligt omfang for at være identisk foruden materiale leveret af kunden som fx tekst- og billedmateriale.

6. Ansvarsfriskrivelse

6.1  Spektus kan på ingen måde holdes ansvarlig for overtrædelser forbundet med det af kunden tilsendte materiale. Det er kundens ansvar, at dennes materiale overholder gældende lovgivning om blandt andet, men ikke begrænset til, ophavs- og brugsret.

6.2 Spektus kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, følgeskader og/eller tab af indtjening som kunden måtte lide grundet dennes misligholdelse overfor tredjemand.

6.3 Kundens erstatningskrav over for Spektus kan ikke under nogen omstændigheder overstige summen af ydelserne leveret i de seneste 6 måneder fra hændelsestidspunkt, hvor kunden mener, at Spektus er erstatningsansvarlig.

6.4 Spektus kan ikke holdes ansvarlig for nedetid eller fejl som følge af fejl eller problemer med hosting, WordPress eller tillægsydelser hertil.

6.5 Såfremt ydelsen leveret af Spektus er eller indeholder erstatning af en eksisterende indhold på et webhotel kan Spektus ikke drages til ansvar for fejl, mangler eller nedetid. Dette inkluderer, men begrænses ikke til, nedetid i forbindelse med overdragelse og redeligeringer af domæner og ændringer i DNS.

6.6 Spektus kan ikke drages ansvarlig for eventuelle fejl i forbindelse med den leverede ydelse, hvis disse består af kompatibilitetsproblemer med plug-ins, browsere eller ligeartede.

6.7 Det påhviler kunden at have back-up, omend denne service tilbydes leveret af Spektus.

6.8 Spektus kan ikke stilles ansvarlig ved ændrede placeringer på søgemaskiner ved udarbejdelse af en ny hjemmeside og/eller tilhørende produkter.

6.8 Spektus har ikke rådgiveransvar med mindre dette er udtrykkeligt anført.

6.9 Spektus kan ikke drages til ansvar ved sikkerhedsbrud på kundens hjemmeside.

 

7. Vedligeholdelse og back-up

Dette afsnit dækker, hvor andet ikke er anført, en vedligeholdelsesaftale indgået mellem Spektus og kunden. Vedligeholdelse dækker ikke over ændringer i hjemmesidens opstillings, indstillinger, design, menuer, widgets eller oprettelse af nye undersider.

7.1 Spektus hjælper kunden med vedligeholdelsen af dennes WordPress-hjemmeside, således denne er opdateret. Opdateringer og vedligeholdelse og disses hyppighed sker efter aftale.

7.2 Opdatering af plug-ins, WordPress core og temaer opdateres til seneste udgave med hyppighed efter aftale. Såfremt en eller flere installerede opdateringer ikke er kompatible, vil en ældre udgave installeres og/eller hjemmesiden rulles tilbage med seneste back-up. Spektus kan ikke drages ansvarlig for eventuelle mistede eller ændrede data siden seneste back-up.

7.3 Ansvaret for hjemmesiden påhviler fortsat kunden efter indgåelse af en vedligeholdelsesaftale.

7.4 Spektus assisterer i rimeligt omfang med udbedring af fejl, skader og mangler forårsaget på kundens hjemmeside forårsaget af kunden eller tredjepart herunder både fysiske og juridiske personer, plug-ins, services mm., men forpligter sig ikke til dette. Udbedringens omfang vurderes og faktureres særskilt.

7.5 Back-up foretages efter gældende aftale, som også dækker databehandling og -opbevaring.

7.6 Spektus kan ikke holdes ansvarlig ændrede eller mistede data i forbindelse med back-up.

7.7 Back-roll og installation af back-ups er i rimeligt omfang omfattet af vedligeholdelsesaftalen.

8. Digital markedsføring

8.1 Spektus yder assistance i forbindelse med digital markedsføring herunder Google AdWords, søgemaskineoptimering og sociale medier.

8.2 Der kan ikke opstilles garanti for specifikke resultaterne. Spektus skræddersyer løsningerne til kundens behov for at opnå de bedste resultater.

8.3 Omkostningerne til mediet – eksempelvis Google AdWords – afregnes direkte mellem kunden og mediet såfremt andet ikke fremgår af aftalen mellem Spektus og kunden. I undtagelsestilfælde vil afregnede beløb til mediet blive viderefaktureret til kunden.

9. Betaling

9.1 Alle priser er opgjort i danske kroner ex. moms med mindre andet er angivet.

9.2 Der modtages kun bankoverførsel som betaling.

9.3 Ved vedligeholdelsesaftale faktureres der bagud.

9.4 Betalingsbetingelser afhænger af varen forhandles individuelt.

9.5 Ekstra arbejde faktureres ved listepris 1 time á 400 DKK ex. moms.

9.6 Ved overskridelse af betalingsfristen forbeholder Spektus sig retten til at pålægge 100 DKK gebyr samt 0,7 % rente pr. påbegyndt måned. Herefter sker inddrivelse i henhold til inkassolovgivningen.

10. Bindingsperioder og opsigelse

10.1 Der er ikke bindingsperioder for løbende samarbejdsaftaler med mindre andet er aftalt.

10.2 Enhver samarbejdsaftale kan opsiges af begge parter til udgangen af en måned.

10.3 Meddelelse om opsigelse fra kundens side skal ske skriftligt til christian@spektus.dk

10.4 Meddelelse om opsigelse fra Spektus’ side skal ske skriftligt til den e-mailadresse, som kunden har anvendt til indgåelse af aftalen.

11. Ændringer

11.1 Spektus er berettiget til at ændre forretningsbetingelserne efter behov. Ved ændringer i forretningsbetingelserne meddeles kunden skriftligt på den e-mailadresse, som kunden har anvendt til indgåelse af aftalen. Vilkårerne for opsigelse er i dette tilfælde de samme som i punkt 10.2.

12. Andet

12.1 Hverken kunden eller Spektus holdes ansvarlig for nærværende betingelser over for den anden part såfremt, der er tale om force majeure.

13. Værneting

13.1 Spektus vil altid bestræbe sig på at finde en god løsning på eventuelle tvister og uoverensstemmelser i samarbejde med kunden.

13.2 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret med værneting i Aarhus Byret.

 

Version 1.1.

25. maj 2018